Sportverenigingen

In het Rapport van de Onderzoekscommissie De Vries naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport zijn aanbevelingen gedaan om een Veilig Sportklimaat te hebben en te houden. Bestuurders van sportverenigingen kunnen op dit gebied professionele begeleiding en ondersteuning gebruiken. Ik ondersteun verenigingen (namens de gemeente) met het opzetten, implementeren en aanscherpen van beleid rondom veilig sportklimaat. Gebruikmakend van de toolkit van het NOC/NSF (link) bepaal ik de stappen samen met de bestuurders. De volgende stappen zijn mogelijk:

  • Risico-analyse en interviews
  • Samen in gesprek over omgangsvormen en grenzen
  • Kiezen welke aanpak en welke ondersteuning nodig is
  • Ondersteuning in de vorm van bewustwordings- en themabijeenkomsten, aanstellen/versterken Vertrouwenscontactpersoon, gedragsregels en VOG voor trainers en begeleiders
  • Jaarlijkse rapportage aan bestuur

Met als resultaat een open en veilig klimaat waar de kans op misbruik klein is geworden!

Organisaties

Als werkgever wilt u graag tevreden werknemers, een laag ziekteverzuim, loyaliteit en productiviteit. Uit onderzoek blijkt dat veel werknemers zich niet veilig voelen en angstig zijn. Op papier hebben organisaties nette omgangsvormen, pestprotocollen, en mooie waarden. En hoe ziet het er in de praktijk uit? Durven medewerkers zich uit te spreken? Weet iedereen wat er bedoeld wordt met respect? En hoe gaat het management om met ongewenst gedrag van klanten?
Veranderen begint in de top van de organisatie. Het lukt als managers daadwerkelijk voorbeeldgedrag vertonen, telkens weer en gedurende langere tijd. Aan de slag gaan door gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar te maken, de dialoog te starten binnen management en directie, teams en individuen. Samen aan het werk om te komen tot een open, veilige werkomgeving waar mensen zich uitspreken en fouten toe durven geven.

U kunt bij mij terecht voor:

  • Onafhankelijke expertise en advies op het gebied van sociale veiligheid
  • Interventies op maat
  • Coaching en begeleiding met als doel meer veiligheid, openheid, en positiviteit